• پنجره سبز-وبگاه شخصی محمّد نورمحمّدی-کارشناس رسمی دادگستری رشته ی محیط زیست
  • ارزيابي و برآورد كيفيت لوله گذاري و منسوبات چاه ها
  • بررسي و چگونگي آلودگي آب ها به لحاظ تشخيص و تعيين بار آلايش و تاثير سوء آن
  • برآورد و تشخيص ميزان آلودگي فاضلاب هاي صنعتي
  • برآورد و تشخيص ميزان آلودگي آب هاي راكد، جاري و زيرزميني
  • مرگ و مير جانوران وحشي
Orgy